LITERATURA ONLINE
 
Antologia World Haiku 2006

 


Antologia World Haiku 2006


 


Valentin Nicoliþov


 


Antologia World Haiku 2006, o publicaþie de interes mondial, editatã de poetul Ban’ya Natsuishi, co-fondator ºi director al World Haiku Association, a apãrut ºi în România. Acest volum este de fapt numãrul 2, deoarece numãrul 1 este cel inaugural, apãrut anul trecut, care a fost prezentat pe larg în numãrul 34 al revistei noastre.


În acest nou volum sunt publicate 474 poeme haiku aparþinând unui numãr de 158 de poeþi reprezentativi din 26 de þãri. În prima parte a volumului poemele haiku sunt editate în limba de origine a fiecãrui poet precum ºi în limba englezã, iar în partea a doua ele se bucurã de o traducere în limba japonezã. În acest mod poemele beneficiazã de o largã circulaþie mondialã, trecând din limba de origine în limbile englezã ºi japonezã.


Poeþii de haiku selecþionaþi în antologia World Haiku 2006 aparþin urmãtoarelor þãri: Japonia (61), Bulgaria (24), Croaþia (18), Statele Unite ale Americii (16) ºi România (4). Urmeazã cu cîte trei poeþi Franþa ºi Germania ºi cu cîte doi poeþi Rusia, Macedonia, Irlanda de Nord, Serbia-Muntenegru. Celelalte 15 þãri sunt reprezentate de câte un singur poet. Printre poeþii selecþionaþi în volum meritã sã-i amintim în mod deosebit pe Ban’ya Natsuishi, editorul antologiei, profesor la Universitatea Meiji din Tokyo, care a studiat ºi în Franþa, cunoscând astfel nu numai cultura japonezã, dar ºi cea francezã ºi europeanã, japonezii Bin Akio ºi Kuniharu Shimizu (care a trãit ºi a publicat ºi în SUA), francezii Alain Kervern ºi Jean Antonini, englezul Richard Burns, americanii David G. Lanoue, Steven K. Ross ºi Emma Pierson, portughezul Casimiro de Brito, germanul Martin Berner, suedezul Kaj Falkman, poeta elenã Zoe Savina, poeþii croaþi Djurdja  Vukelic-Rozic, Ivak Kraljevic ºi Ivan Nadilo, poetele bulgare Ludmila Balabanova, Alexandra Ivoylova ºi Elisaveta Shapkareva. Din România sunt publicaþi în antologie poeþii Vasile Moldovan, Valentin Nicoliþov, Marian Nicolae Tomi ºi eleva Cãtãlina Pop de 14 ani, care a luat premiul II la concursul WHA Junior Haiku 2005, secþiunea englezã.


Prezenþa în volum a acestor nume de poeþi, profesori, critici sau traducãtori de poezie haiku ne ajutã sã cunoaºtem mai bine acest fenomen rãspândit la scarã mondialã ºi sã analizãm locul ºi rolul poeþilor români printre poeþii din celelalte state ale lumii.


Antologia World Haiku 2006 mai cuprinde un capitol re-zervat prezentãrii poeþilor de haiku juniori câºtigãtori ai unor premii la concursul organizat în anul 2005 (printre care am amintit-o ºi pe poeta-elevã din România), un alt capitol de studii, articole de criticã literarã haiku ºi prezentãri de opinii din miºcarea internaþionalã de haiku ºi un ultim capitol întitulat World Haiga Gallery, care cuprinde poeme haiku însoþite de picturi sau desene. Þinuta graficã a antologiei este de o eleganþã tipic niponã, iar poemele ºi materialele publicate de foarte bunã calitate. Pentru a ilustra aceste aprecieri vom prezenta în continuare câþiva poeþi strãini precum ºi poeþii români cuprinºi în paginile acestei antologii excepþionale.


 


 


I. Autori strãini:


 


Ban’ya Natsuishi, Japonia


 


They kneel in prayer              Ei îngenuncheazã


before electricity, gods           înaintea electricitãþii, zeii


and the governer.                   ºi guvernatorul.


 


Northern border-                 Graniþa de nord-


a festival honors electricity   un festival onoreazã lectricitatea


with wads of cash.               cu bani gheaþã.


 


Drakness lingers                  Bezna persistã


in a house of mud                 într-o casã de lut


in a dust storm                     într-un vârtej de praf


 


Kaj Falkman, Suedia


 


The football players                 Fotbaliºtii


turned towards the sun             întorºi cu faþa spre soare


wait for the corner.                  aºteaptã cornerul.


 


In front of the minarets         În faþa minaretelor


cats waiting                          pisici aºteptând


bent fishing-rods.                   undiþe înclinate.


 


Kuniharu Shimizu, Japonia


 


Snow on snow,                    Omãt peste omãt,


between the layers are         între straturile de nea


burried sounds.                    suntete-ngropate.


 


Three-year-old child                 Copil de trei ani


in you and me,                          ºi tu ºi eu,


chasing  the dragonflies again.   urmãrind iar libelule.


 


 


Bin Akio, Japonia


 


Crescent moon-                      Luna în creºtere-


thinking                                  gândind la greutãþile


about tomorow’s weight.         zilei de mâine.


 


 


II. Autori români:


 


Vasile Moldovan


 


Calligraphy class-              Caligrafie-


On the telegraph wire        Pe firele de telegraf


the swallows lined up.        rândunelele.


 


Bride’s dance-                            Dansul miresei-


Smashed beneath her high heels   Strivitã de tocuri


a ladybird.                                   o buburuzã.


 


Valentin Nicoliþov


 


Forgotten album                        Album pe banca


The wind calmly skims through  Vântul răsfoieºte 


an old idyll.                               calm / idila veche.


 


Whiteness all round.                Totul în jur alb.


No trace of                             Despre iubirea verii


last summer’s love story.          nici o urmã.


 


 


Marian Nicolae Tomi


 


With deep green eyes       Cu ochii tãi verzi


you gather poppies            tu aduni maci de pe câmp


in the field of summer end.   la sfârºitul verii.


 


Willows across the street-      Sãlcii de-a latul strãzii-


spiders are climbing up           pãianjenii urcã


unseen rays.                          pe raze nevãzute.


 


Cãtãlina POP


 


For a long time the snow-   Pentru mult timp nea-


a lazy butterfly                   fluturele cel leneº


sleeps on a flower.             doarme pe-o floare.


 


 


 


 


 


Poeme într-un vers


 


Dan FLORICÃ


 


Primãvara


Aduce-n suflet zorii  solia ciocârliei.


 


În noaptea Învierii  ºi pomii iau luminã.


 


În albe aºternuturi  stã luna în cireº.


 


Îmboboceºte zarea  cu piersicii-n livadã.


 


În calde flori de zarzãr  albine în delir.             


 


POEÞI  AI  SOCIETÃÞII  ROMÂNE  DE  HAIKU


 


Poeme haiku


 


                                                Aurel ALBU


 


Umbra zborului                        Pe câmpul întins


poposind pe umãrul                  copacul singuratic


alb al statuii.                             sprijinã cerul.


 


Cornel ATANASIU


 


Viscol în valuri-


noian de fulgi bezmetici


speriaþi de far.


 


Cornelia ATANASIU


 


Clopotul din turn                      Aer sufocant-


aruncã porumbeii                     curcubeul florilor


tot mai sus în nori.                    bãtut de ploaie.


 


 


Jules COHN-BOTEA


 


Oprire pe pod-


Sub noi timpul ºi apa


curgând liniºtit.


 


 Emil BURLACU


 


Pe suflet uscat                        Verdele bãlþii...


bãrãganele moarte.                 Se desfatã pe ramuri


Cântã un greier.                      Moartea în galben.


 


                                    Sonia COMAN


 


În mânãstire                        Aversã de ploaie-


rugãciunea maicilor             pisoiul se-ascunde


sub florile de mãr.               sub parasolar.


 


Iulian DÃMÃCUª


 


Roi de muºte                       Protezã veche-


însoþind camionul                vecinul masându-ºi


spre abator.                         vârful pantofului.


 


Magdalena DALE


 


Multe flori albe-                 Zbor de pescãruº-


Doar trecãtoare clipe         peste plaja fierbinte


pe ramuri de pomi.             apele mãrii reci.


 


Dan DOMAN


 


Libelula                               Rama ferestrei-         


pe-un fir de rogoz-                printre picturi


în echilibru.                           lilieci în zbor.    


 


 


Adina ENÃCHESCU


 


La cascadã                              Pe plaja goalã


printre sunetele apei                 urmele paºilor tãi


privighetoarea.                         scriind un haiku...


 


 


Florin GRIGORIU


 


O fatã strigând                   Turturica-n cireº


numele bãiatului;                 aranjând vreascurile-


toþi întorc capul.                  ºi ele cãzând.


 


 


Clelia IFRIM


 


Noapte albã-


Visãtorul dã târcoale


cerului din lac.          


 


 


Vali IANCU


 


Noaptea la masã                      Ascuns în piatrã


tãifãsuind cu Brâncuºi,             dorul de a zbura


luna ºi-un greier.                      cãtre niciunde.


 


 


 


Vasile MUSTAÞÃ


 


 


În crâng desfrunzit          


glas de privighetoare...          


Cântã sau plânge?          


 


Stela MOISE


 


                Floare de lotus-                 Ploaie de varã-


undiþa pescarului               curcubeu în crepuscul


libelula-n zbor.                   copil în extaz.


 


Teodora MOÞET


 


Aroma dulce-                  Ascultând ghiocul


a dudelor cãzute              þiganca priveºte brusc


în poarta casei.                spre ghiocei.


 


Alexandra Flora MUNTEANU


 


Ploaie de nuferi-


Lacul aºteptând


tãcerile bãrcilor.


 

 
Redactia Redactia

Comentarii

  Tirenescu Maria a postat comentariul in data de 2006-07-14

M-am înscris la Europeea în 19 iunie, îndemnată de o prietenă. Încă nu știam care sunt pașii pe care trebuia să-i fac. Am descoperit treptat, treptat. Am citit Antologia World Haiku 2006 și, atunci, versurile haiku-urilor erau intercalate. Am postat comentariul fără să știu că nu domnul Valentin Nicolițov l-a îscris. Comentariul nu a apărut imediat. Am revenit cu al doilea comentariu. După un timp, am văzut ca textul se citeste ușor. De fapt, este forma pe care o are acum. Apariția după foarte mult timp a comentariilor pe care le fac este o problemă. Ceva care mi-a dat și îmi dă de gândit. Pot înțelege că textele trebuie aprobate înainte de a apărea, pot înțelege că editorii sunt voluntari, pot înțelege multe lucruri. Dar nu mi-am închipuit că, voi fi de atâtea ori în situații care să mă pună pe gânduri. Încep să mă gândesc la cele ce vor urma după aparitia acestui comentariu. Dacă va apărea! Îmi cer scuze față de domnul Valentin Nicolițov, dar și față de persoana care a postat textul. În comentariul meu nu am vrut decât să rezolv problema lizibilității textului. Dacă s-a înțeles altceva, îmi pare foarte rău. În momentul în care acest comentariu va apărea, multe persoane se vor fi supărat. Pe mine, pe prietenii mei, pe cine mai știu cine... Și toate astea, numai pentru că nu mai avem destulă răbdare să scultăm, să citim, să gândim, să înțelegem. Regret profund cele întâmplate. Dar sper să nu mai fie nimeni pus în situația în care am fost eu astăzi și încă într-un caz. Vă urez spor la scris și comentat! Cu stimă, Maria Tirenescu

  Tirenescu Maria a postat comentariul in data de 2006-06-19

Domnule Nicolițov, Articolul dumneavoastră despre Antologia World Haiku 2006 este greu de citit. Vă rog să scrieți textul într-o limbă, care doriți, și apoi să scrieți același text în cealaltă limbă. Așa e greu de urmărit. Se continuă versul în limba română sub textul în limba engleză. Vă rog să nu vă supărați. Am experiență in postarea textelor pe Internet și am experiență didactică. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Cu stimă, Maria Tirenescu


BACK
 

COMENTEAZĂ
| MEMBRI DE ONOARE | SPONSORI | SUMAR | PRIMA PAGINA | PUBLICITATE |  
| CAUTA | CONTACT| COPYRIGHT | REDACTIA | ARHIVA | LINKURI | WEB-CAM |
Nr. Pilot
  *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR ****